طرح حامیان ایتام در موسسه گلستان علی (ع)

طرح حامی کامل

خیرینی که قصد دارند بعنوان حامی یک فرزند فعالیت داشته باشند، می بایست بخشی از مهمترین هزینه های یک فرزند، از قبیل: خوراک، پوشاک، هزینه مسکن و … را تامین و به حساب موسسه واریز نمایند.

هزینه ماهانه برای این طرح مبلغ 10/000/000 ریال در نظر گرفته شده است که خیرین بزرگواری که این مبلغ را بصورت ماهیانه بپردازند حامی کامل بوده و می توانند با مراجعه به یکی از مراکز، فرزندی را انتخاب نمایند و پس از هماهنگی های صورت گرفته دو یا سه بار در ماه وابسته به شرایط، به صورت کوتاه با فرزند تحت پوشش در مرکز ملاقات داشته باشند.

طرح کمک حامی

نیکوکاران گرامی می توانند در تامین بخشی از هزینه های یک فرزند به موسسه کمک کنند، و مثل حامی کامل، یک فرزند را جهت حمایت انتخاب کرده و با هماهنگی های صورت گرفته از سمت موسسه، به تعداد دفعات محدود در مرکز با فرزند ملاقات داشته باشند.

برای هر فرزند حداکثر 3 کمک حامی در نظر گرفته شده است.