مرکز نگهداری زنده یاد فکور
مشهد، کوهسنگی ۲۰، نبش چهارراه اول، پلاک ۸۵

مرکز نگهداری و خوابگاه زنده یاد فکور

بزرگ‌ترین مرکز نگهداری فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست کشور

فرزندان ۱۲ تا ۱۶ سال پسر

نگهداری حدود ۲۵ فرزند

آدرس: کوهسنگی ۲۰، نبش چهارراه اول، پلاک ۸۵

تلفن: ۰۵۱۳۸۴۶۳۵۳۰

مرکز نگهداری زنده یاد فکور
مرکز نگهداری زنده یاد فکور
مرکز نگهداری زنده یاد فکور
مرکز نگهداری زنده یاد فکور