دفتر مرکزی موسسه گلستان علی (ع)

شماره همراه

نشانی ها و اطلاعات تماس خیریه گلستان علی

واتساپ

تلفن تماس

نشانی ها و اطلاعات تماس خیریه گلستان علی

اینستاگرام

دفتر تشریفات

شماره همراه

نشانی ها و اطلاعات تماس خیریه گلستان علی

واتساپ

تلفن تماس

نشانی ها و اطلاعات تماس خیریه گلستان علی

اینستاگرام

مراکز گلستان علی (ع)

مرکز زنده یاد نوغانی و تقی زادگان

مرکز حضرت زینب(س)

فرزندان 3 الی 17 سال دختر

آدرس: مشهد، نبش صیادشیرازی 14، پلاک 183

نشانی ها و اطلاعات تماس خیریه گلستان علی