نشانی ها و اطلاعات تماس خیریه گلستان علی

نشانی و اطلاعات تماس گلستان علی (ع)

موسسه هیات امنایی نگهداری فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست
نشانی ها و اطلاعات تماس خیریه گلستان علی

اینستاگرام

نشانی ها و اطلاعات تماس خیریه گلستان علی

واتساپ

شماره همراه

تلفن تماس

نشانی ها و اطلاعات تماس خیریه گلستان علی

اینستاگرام

نشانی ها و اطلاعات تماس خیریه گلستان علی

واتساپ

تلفن تماس

شماره همراه

مراکز گلستان علی (ع)

مرکز زنده یاد نوغانی و تقی زادگان

مرکز حضرت زینب(س)

فرزندان 3 الی 17 سال دختر

آدرس: مشهد، نبش صیادشیرازی 14، پلاک 183