شماره حساب‌ها و کارت‌ها

شماره حساب بانک صادرات

0106470647004

شماره کارت بانک صادرات

4960 - 9950 - 6911 - 6037

شماره حساب بانک ملت

529444/31

شماره کارت بانک ملت

0260 - 7001 - 3377 - 6104

شماره شبا بانک ملت

IR06-0120-0000-0000-0052-9444-31

شماره حساب های گلستان علی