خیرین و نیکوکاران بزرگ در ایران

خیر و نیکوکار گرامی شادروان حاج علی اکبر بجستانی مقدم

خیر و نیکوکار گرامی شادروان حاج علی اکبر بجستانی مقدم بجستانی، مرد کار بود و عمل. یک عمر تلاش و مجاهدت و فداکاری، او را به انسانی وا...

ادامه مطلب