اهمیت تزکیه یا تعلیم و تربیت!؟

تاثیر آموزش مراحل مختلف رشد و تکامل بر اطلاعات مربیان واحدهای شبه خانواده

مقدمه و هدف

امروزه تعداد زیادی از کودکان به علل مشکلات اجتماعی از کانون خانواده محروم می گردند و مراقبت پرورشگاهی به عنوان آخرین راه حل برای بسیاری از این کودکان مطرح می گردد. بحران های موقعیتی، عاطفی و ناسازگاری ها مسائلی هستند که کودکان در این مراکز با آن مواجه هستند.

مراقبین و مددکاران اجتماعی نقش بسیار مهمی در رشد و تکامل این کودکان ایفا می کنند. آگاهی از ویژگی های رشد و تکاملی کودکان و بالاخص مسایل ویژه این کودکان و ایجاد محیط اجتماعی که شکوفایی طبیعی فرایندهای رشد و تکامل را ممکن و تسهیل کند، برای مربیان پرورشی بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش کارگاهی مراحل مختلف رشد و تکامل کودکان از دیدگاه روانی، اجتماعی و تربیتی بر سطح اطلاعات مربیان واحدهای شبه خانواده سراسر استان خوزستان انجام شد.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی قبل و بعد بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از مربیان و مددکاران شاغل در واحدهای شبه خانواده استان خوزستان بود که به روش مبتنی بر هدف و با نمونه گیری آسان در کارگاه آموزشی رشد و تکامل کودکان و نیاز های روانی، اجتماعی، تربیتی کودکان شرکت کردند.

ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش یک پرسشنامه 40 سوالی محقق ساخته در مورد رشد و تکامل و نیاز های روانی، اجتماعی، تربیتی کودکان در سنین نوزادی، نوپایی و خردسالی بود. قبل از شرکت در کارگاه و دو هفته بعد از آن پرسشنامه به روش خودگزارشی توسط واحدهای مورد پژوهش تکمیل شد. برنامه آموزشی شامل کارگاهی دو روزه در مورد نیازهای مهم پرورشی کودکان در مراحل مختلف رشد و تکامل بود که توسط پژوهشگران به صورت سخنرانی، پرسش و پاسخ و ایفای نقش برای شرکت کنندگان اجرا شد.

یافته ها

بررسی دانش واحدهای مورد پژوهش قبل و بعد از مداخله نشان داد که میانگین نمرات واحدهای مورد پژوهش قبل از مداخله 35/31 و پس از مداخله 22/38 بود. مقایسه دانش واحدهای مورد پژوهش قبل و بعد از مداخله اختلاف معنی دار آماری نشان داد (001/0P=).

نتیجه گیری

این پژوهش نشان داد آموزش به مربیان در راستای افزایش آگاهی و اطلاعات آنان تاثیر بسزایی داشته و پیشنهاد می کند تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *