اهمیت تزکیه یا تعلیم و تربیت!؟

احساس مسئولیت معلمی در تعلیم و تربیت اسلامی

یکی از مسائل و مباحث بسیار مهم در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی، بالاخص در عصر حاضر، ضرورت تبیین مفهومی تربیت اسلامی و احساس معلمی است.
تقابل نظام تعلیم و تربیت اسلامی با نظام های آموزشی و پرورشی اخیر و ظهور پیش در آمدهای اجتماعی و اقتصادی که مشتمل بر نقد و خرده گیری بر تربیت سنتی و از جمله تربیت اسلامی بوده از یکسو، و نا کارآمدی نظام تعلیم و تربیت اسلامی کشور که بارها مورد انتقاد مقام معظم رهبری قرار گرفته است، از سوی دیگر، لزوم تبیین ابعاد تربیت اسلامی و ایجاد تحول در قلمرو معلمی را بیش از پیش مشخص می کند. هدف از ارایه این مقاله، نگاهی نو و تحلیل گرانه به ابعاد مسئولیت معلمی در تعلیم و تربیت اسلامی به شیوه توصیفی- تحلیلی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *