مدرسه غیرانتفاعی افشارنژاد واقع در پروژه دهکده گلستان علی(ع)

مدرسه غیرانتفاعی افشارنژاد واقع در پروژه دهکده گلستان علی(ع) با همت خیرین گرامی و تلاش نهایی خیر بزرگوار دکتر جلیل افشارنژاد ساخته ش...

ادامه مطلب